بدینوسیله به اطلاع می رساند آزمون رشته ی PLC  مورخ 97/07/04 راس ساعت 12 در مرکز محمدیه زیباشهر قزوین  برگزار می گردد.

آدرس:محمدیه-کمربندی شهید بابایی-بعد از نیروی انتظامی-مرکز فنی و حرفه ای شهید چمران

شماره تماس :32560513