آزمون عملی رشته مدار الکتریکی موتورهای انژکتوری 97/04/13 ساعت نه صبح در محل مرکز نه آبیک برگزار می شود.