آزمون عملی رشته های صنایع ساختمان یکشنبه 97/04/17 در محل مرکز نه آبیک برگزار می شود.(به همراه داشتن لباس کار و کارت پایان خدمت الزامی است.)


آزمون عملی رشته قالیبافی پنج شنبه 97/04/14 در محل مرکز نه آبیک برگزار می شود.(بهمراه داشتن کلیه لوازم قالی بافی دار،نخ،دفه و ... الزامی است)