به اطلاع می رساند آزمون عملی نقشه کشی ساختمان،سازه و معماری روز سه شنبه تاریخ 28 آذر 96 ساعت 8 صبح در محل مرکز شماره 6 برادران قزوین واقع در ناصر آباد برگزار می شود.

شماره تماس:33591025