ازمون عملی برق صنعتی و ساختمان و plc روز سه شنبه 96/5/24 در مرکز محمدیه (زیباشهر) به آدرس ساعت 8/30: برگزار میگردد


زیبا شهر (محمدیه)میدان امام حسین (ع)کمربندی شهید بابایی بعد از نیروی انتظامی مرکزفنی و حرفه ای شهید چمران تلفن              32560513